Szkolenia i kursy dla fizjoterapeutów i osteopatów - fizjoterapia, osteopatia i terapia manualna. - Terapia stawów skroniowo-żuchwowych TMJ

Terapia stawów skroniowo-żuchwowych TMJ

Instruktor - Valerio Palmerini PT-MSc
+ asystent

T
erminy:

 • III edycja (brak wolnych miejsc)
- moduł I: 10-11.02.2018r
- moduł II: 17-18.03.2018
 • IV edycja
- moduł I: 8-9.09.2018r.
- moduł II: 20-21.10.2018

Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1
Cena za kurs:
2300 zł

Formą rezerwacji miejsca jest wpłata zaliczki!!!


Kurs obejmuje 36h zegarowych
Wysoką jakość szkolenia gwarantuje grupa do max 20 uczestników oraz udział asystenta!!!

Zapisz się na kurs:

Imię i nazwisko

E-mail

Kurs:akceptuję regulamin
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FizjoSystem s.c. z siedzibą w Warszawie 02-661, przy ulicy Wita Stwosza 32/1, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji. Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

Valerio Palmerini PT-MSc

Valerio Palmerini ukończył fizjoterapię na Rzymskim Universytecie Sapienza, przedmiotem jego pracy dyplomowej  z 2006 roku była “Dysfunckja C0-C1-C2 u noworodków”, następnie, w 2009 roku zdobył tytuł Sp. II stopnia Rehabilitacji Medycznej oraz Dyplom Magisterski w zakresie Dysfunkcji Stawu Skroniowo-Żuchwowego.  


Kontynuował edukację i pracę w dziedzinie Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowych oraz jej rehabilitacji w toku międzynarodowych praktyk oraz stażu we francuskim Centre des Massues  (Lion, 2008), na Uniwersytecie Amsterdamskim ACTA( 2009, 2012), pracując z Corinne Visscher. W Holandii uczęszczał również do Academie instituut w Utrechcie (2010, 2012) z Antonem Dewijerem i pracował dla Wydziału Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej Uniwersytetu Radboud w Nijmegen (2010). W 2012 wizytował  AJ Hedger & Associates w Londynie.


Valerio Palmerini wykładał kwestie związane z rehabilitacją Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowych na licznych krajowych i międzynarodowych kongresach, jak dla przykładu na 45. Kongresie Francuskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-twarzowej we francuskim Nancy (2009), podczas Europejskiego Kongresu Chirurgii Szczękowo-twarzowej w Ferrarze (2009) czy też XVII Krajowym Kongresie Włoskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowo-twarzowej w Como (2011).


Jest profesorem Terapii fizycznej Dysfunkcji i Stawów Skroniowo-żuchwowych pod kierunkiem profesora Cascone oraz profesora Dipaolo (od 2010) oraz, od 2009 roku, wykładowcą na fizjoterapii paryskiego Universitè Descartes gdzie prowadzi zajęcia z anatomii sekcyjnej stawów skroniowo-żuchwowych.


Pełnił też funkcje konsultanta na Uniwersytecie Rzymskim na wydziale Szczękowo-twarzowym (od 2007 do 2014), w Centrum Bólu i Bólu Głowy Polikliniki Umberto I (od 2008 do 2013) oraz w instytucie Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowych na wydziale stomatologii Rzymskiego Uniwersytetu Sapienza (od 2010 do 2014).

Kurs ma na celu przedstawienie narzędzi i programu fizjoterapii regionu ustno-twarzowego dla kontrolowania bólu oraz dyskomfortu, działając ku redukcji napięcia mięśniowego, poprawy parametrów kinetycznych oraz usprawnienia funkcji stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) poprzez:

 • poprawę komponentów posturalnych czaszkowo-szyjno-żuchwowych

 • wydłużenie i normalizację mięśni układu żucia

 • zwiększenie mobilności żuchwowej, siły mięśniowej oraz stymulację propriocepcji


Dodatkową kwestią często podnoszoną przy pomocy licznych dowodów jest to, że podejście fizjoterapii musi zawierać kognitywną ocenę psychologiczną pacjenta oraz rehabilitację w zakresie jego zachowania.


Podczas tego 4-dniowego kursu, ponad 70% godzin zajęciowych będzie poświęcone na praktykę poprzez:

 • Wykonanie oceny technicznej zgodnie z Kryteriami Diagnostycznymi dla Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej, prawidłowej i uznawanej na całym świecie procedury dla oceny Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej oraz klasyfikacji bólów głowy według Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy.

 • Przeprowadzenie technik terapii manualnej w celu rehabilitacji stawu skroniowo-żuchwowego zgodnie z metodami sugerowanymi przez Amerykańską Akademię Bólu Ustno-twarzowego, popartymi literaturą naukową z tej dziedziny.

 • Prowadzenie pacjentów w przypadku Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej oraz rozpoznawanie jej możliwego wpływu na posturę pacjenta.

Podczas pierwszego dnia kursu objaśnimy anatomię stawu skroniowo-żuchwowego oraz jego biomechanikę i patofizjologię. Szczególną uwagę zwrócimy na dwa najczęstsze przypadki dolegliwości: przesunięcie krążka dyskowego z redukcją oraz bez. Zaprezentowane zostaną również fundamentalne połączenia z kręgosłupem szyjnym oraz wzajemne wpływy i związki. Dzień drugi poświęcony jest czaszce oraz najczęściej pojawiającym się przy Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej objawie – bólu głowy, z jednoczesnym rozróżnieniu jego rozmaitych typów.

Po ukończeniu kursu, jego uczestnicy będą potrafili dostrzec i uchwycić Dysfunkcję Skroniowo-Żuchwową, wiedząc jak odróżnić sytuację normalną od stanu patologicznego, przy użyciu międzynarodowych standardów, takich jak Kryteria Diagnostyczne.

Kursanci będą w stanie rozpoznać pacjenta z dysfunkcją czaszkowo-szyjną, oraz zidentyfikować możliwe patologie stawu skroniowo-żuchwowego jak i ich potencjalny wpływ na posturę pacjenta oraz na jego stan psychoemocjonalny.

Całość będzie uzupełniona poprzez prawidłowe i uznane schematy podejmowania decyzji oraz harmonogramy, postępowanie przy użyciu właściwej i poprawnej nomenklatury oraz znajomość modelu prognostycznego.

Wraz z wieloma narzędziami zapewnionymi dla poprawnego rozumowania klinicznego i diagnostycznego, uczestnicy zaplanują też rehabilitację stawu skroniowo-żuchwowego poprzez terapię stawową oraz mięśniowo-powięziową; nauczą się oni technik mobilizacji ustno-twarzowej oraz szyjnej, użytecznych w podejściu do pacjenta oraz leczeniu Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej, podążając za wytycznymi stawianymi przez Amerykańską Akademię Bólu Ustno-twarzowego.

Kursanci nauczą się technik pomocy terapeutycznej oraz edukowania pacjenta, w ten sposób będą mogli zalecić pacjentom określony i adekwatny dla nich program samodzielnych ćwiczeń domowych.

Uczestnicy poznają główne typy bólu głowy, a w przypadku bólu w którym określa się jego komponent, uczestnicy nauczą się technik fizjoterapii oraz technik terapii manualnej według Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy, w celu podejścia terapeutycznego do pacjentów ze skroniowo-żuchwowym bólem głowy, bólem szyjnopochodnym głowy, migreną oraz napięciowym bólem głowy.

Zdobędą oni wszystkie teoretyczne i praktyczne narzędzia niezbędne i nieodzwone w celu umożliwienia uczestnikom zintegrowanie oraz współdziałanie w prawidłowym otoczeniu wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów (dentystów, logopedów, neurologów, ortodontów), co jest konieczne, biorąc pod uwagę wieloczynnikową naturę Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej.Staw skroniowo-żuchwowy jest z pewnością jednym z najbardziej złożonych stawów ludzkiego ciała: poza swą unikalną strukturą, związany jest z czaszką i kręgosłupem szyjnym poprzez powiązania  anatomiczne, funkcjonalne oraz nerwowo-naczyniowe. Powiązania te są bardzo ścisłe i stanowią one nieodzowną część do postawienia poprawnej diagnozy, sam staw natomiast powinien być postrzegany jako samodzielna jednostka funkcjonalna, zdefiniowana jako układ czaszkowo-szyjno-żuchwowy.

Układ czaszkowo-szyjno-żuchwowy zawiera w sobie więcej czynników determinujących, pomagających w utrzymywaniu go  w równowadze i kompensować jakiekolwiek nierównowagi, spowodowane czynnikami zewnętrznymi lub zaburzeniami wewnętrznymi. Jeśli jeden bądź więcej części składowych układu są zaburzone, pozostałe będą działać w kierunku odnalezienia możliwych modyfikacji i określenia nowego punktu równowagi. Moment w którym zdolność adaptacji ograniczeń układu jest przekroczona, możliwe jest powstanie Dysfunkcji (zaburzenia) Skroniowo-Żuchwowego (DSZ). Ze względu na DSZ pojawiać się mogą związane z nią dźwięki bądź odgłosy (krepitacje) stawu, szczęki, skroniowe bóle głowy, ból może rozchodzić sie na twarz jak i szyję, choć nie tylko, jako że może być rezultatem uczucia zawrotów głowy oraz dzwonienia w uszach.

Większość autorów zgadza się określając te dysfunkcje jako część wieloczynnikowej etiologii, jednocześnie uznając istotność systemicznych elementów, związanych z okluzją, kwestiami psychologiczno-emocjonalnymi, para-posturalnymi, jak i również czynnikami natury funkcjonalnej, traumatycznej i hormonalnej.

Porównanie incydentalnego pojedynczego czynnika względem innych, zmienia się w od przypadku do przypadku, a powstanie oraz początkowe stadium choroby zależy od indywidualnej tolerancji oraz zdolności adaptacyjnych tkanek danej osoby.

Według szacunków ze Stanów Zjednoczonych, około 12% populacji USA cierpi na Dysfunkcje Skroniowo-Żuchwowe, przy czym problemy częściej występują u kobiet – w proporcji aż 8 do 1 w porównaniu do populacji mężczyzn.

Prawidłowe przemieszczenie dysku i praca TMJ

Zespół TMD (zespół ciasnoty przedniej) TMJ

Przednie przemieszczenie dysku z redukcją TMJKurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

Obecność asystenta podczas szkolenia.


Plan kursu:

I MODUŁ

Dzień 1:
9.00- 10.30   Anatomia, fizjologia oraz patologia stawu skroniowo-żuchwowego:

 • definicja zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz epidemiologia,

 • mięśnie i więzadła stawu skroniowo-żuchwowego

 • nerwy twarzoczaszki

 • język: anatomia oraz funkcja

 • kinetyka stawu skroniowo-żuchwowego

 • klasyfikacja zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego

 • dysfunkcja biomechaniczna: wysunięcie przednie dysku (z oraz bez redukcji), zwichnięcie

10.45 - 13.30  Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

 • ocena oraz rehabilitacja stawówOcena i palpacja według  kryteriów diagnostycznych zaburzeń skroniowo-żuchwowych oś I

 • drzewo decyzyjne dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych

 • mobilizacja stawu skroniowo-żuchwowego, ślizg przedni, ślizg boczny

 • ćwiczenia stawowe i proprioceptywne

14.30-15.15  Rola zgryzu w zaburzeniach skroniowo-żuchwowych

 • determinanty zgryzu

 • zgryz funkcjonalny i dysfunkcyjny

 • zgryz oraz współpraca z gnatologiem

15.30- 17.00  Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

Leczenie mięśniowo-powięziowe

 • mięśniowo-powięziowe uwolnienie mięśnia żwacza, dwubrzuścowego, mięśnia gnykowego

 • manipulacja powięziowa

 • punkty spustowe stawu skroniowo-żuchwowego

17.15- 18.00  Kiedy i w jaki sposób zaburzenia skroniowo-żuchwowe wpływają na posturę
Dzień 2:
9.00- 10.00   Praktyka: Podsumowanie poprzedniego dnia

10.15- 11.15  Ból głowy i zaburzenia skroniowo-żuchwowe, cz. II

 • typy bólu głowy: napięciowy ból głowy, klasterowy ból głowy

 • zawroty głowy, dzwonienie w uszach: czy zaburzenia skroniowo-żuchwowe mogą odgrywać rolę?

11.30- 13.00  Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych według EPM/EBM

 • rehabilitacja szyjno-czaszkowa

 • ocena i palpacja bólu głowy według IFOMPT, część II

 • techniki – podniebienie

 • kinezjotaping - twarzoczaszka

 • suche igłowanie – twarzoczaszka

 • rehabilitacja przy zawrotach głowy

14.30- 16.30 Wzrok i zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego (teoria i praktyka)

 • korelacja EBM funkcji ocznej i jednostek czaszkowo-szyjno-żuchwowych

 • receptory wzrokowe i ich neurofizjologiczne połączenia

 • symptomy i adaptacja wzrokowo-posturalna

 • zarys wizualnej rehabilitacji komorowo-szyjne

16.45- 17.30 Praktyka: Powtórka i plan ćwiczeń domowych

17.30-18.00 Podsumowanie zajęć

II MODUŁ

Dzień 1:
9.00- 10.15   Ćwiczenia: Powtórka z teorii i  technik; dyskusja na temat przypadków klinicznych:

10.30 - 11.30  Mięśnie głosu oraz gardłowo-twarzowe (twarzoczaszki)

 • normalne przełykanie, nietypowe przełykanie,

 • gardło, krtań, mięśnie kości gnykowej,

 • głos, oddychanie i postury

11.30- 13.30  Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

Terapia mięśniowo-funkcjonalna

 • mięśnie gardłowo-twarzowe, funkcja i język

 • ćwiczenia mięśniowo-funkcjonalne oraz językowe

 • ćwiczenia i leczenie foniatryczne

 • rehabilitacja nietypowego przełykania

14.30-15.15  Nerwy gardłowo-twarzowe

 • nerw trójdzielny

 • nerw twarzowy

 • odruchy n. trójdzielnego

15.15- 16.15  Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

 • leczenie czaszkowo-twarzowe

 • rehabilitacja nerwu twarzowego: znaczenie odbudowy ekspresji twarzowej

 • neurodynamika czaszkowo-szyjna, część II

 • manipulacja powięziowa, część II

16.30-18.00 Kryteria diagnostyczne zaburzeń skroniowo-żuchwowych oś II

 • pacjent z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi: jaki wpływ?

 • PHQ 9, JFLS 20, TSK: jakie to testy i co mają mierzyć?

 • porównanie tabeli


Dzień 2:
9.00- 10.00   Praktyka: Podsumowanie poprzedniego dnia  


10.15- 11.15  Górne odcinki kręgosłupa szyjnego i staw skroniowo-żuchwowy

 • kąt czaszkowo-szyjny i jego funkcjonalne znaczenie dla stawu skroniowo-żuchwowego

 • C0-C1-C2 oraz staw skroniowo-żuchwowy: wzajemny wpływ

11.30- 13.00  Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

Rehabilitacja czaszkowo-szyjna

 • ocena i palpacja kręgosłupa szyjnego według  IFOMPT

 • uwolnienie podpotyliczne

 • neurodynamika czaszkowo-szyjna, część I

 • test zgięcia rotacji

14.00- 15.00 Ból głowy i zaburzenia skroniowo-żuchwowe

 • czym jest migrena, napięciowy ból głowy i szyjnopochodny ból głowy

 • rola terapeuty manualnego

15.00- 16.15 Praktyka: Terapia manualna czaszki i twarzoczaszki

 • techniki czaszkowej kompresji i dekompresji

 • techniki uwolnienia twarzoczaszki

16.30- 17.30  Edukacja i poradnictwo dla pacjenta z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi

 • program ćwiczeń domowych

17.30-18.00 Zakończenie kursu 

Szkolenia dla fizjoterapeutów - FizjoSystem Szkolenia, ul. Wita Stwosza 32 lok.1, 02-661 Warszawa Mokotów,
Widget by :blogger widget