REGULAMIN

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ:

§ 1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia na adres kursy@fizjosystem.com, lub przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.fizjosystem-szkolenia.pl

Kursant zgłasza swoje uczestnictwo na konkretną edycję szkolenia.

§ 2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

Potwierdzenie wysyłane jest przez organizatora droga mailową zaraz po zaksięgowaniu zaliczki lub środków na poczet kursu.

Wpłaty uiszczane są przez kursanta na podstawie danych umieszczonych w zaproszeniu, które otrzymuje kursant w odpowiedzi na zgłoszenie.

§ 3

Uczestnik jest zobowiązany, zgodnie z informacjami otrzymanymi w potwierdzeniu, przesłać wymagane dokumenty oraz dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w otrzymanym potwierdzeniu (zaproszeniu).

§ 4

Nie dotrzymanie terminów wpłat podanych w zaproszeniu na kurs, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników, a wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.

§ 5

Zaliczka na poczet szkolenia jest formą rezerwacji miejsca na kursie, i jest ona bezzwrotna. W przypadku rezygnacji z kursu organizator nie zwraca wpłaconej zaliczki.

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 30 dni do odbycia się kursu, wpłacone środki nie są zwracane.

W przypadku wpłacenia zaliczki i braku wolnych miejsc na kurs, zaliczka zostaje zwrócona w pełnej wysokości.

Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego, w takim przypadku organizator wyraża zgodę na przeniesienie już wpłaconych środków przez kursanta na nową wskazaną osobę.

§ 6

Opłata za konferencję w wysokości 180zł jest formą rezerwacji miejsca na konferencji i jest ona bezzwrotna.

§ 7

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

§ 8

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 9

W przypadkach losowych, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora zachowując jednocześnie dotychczasowy format szkolenia.
Organizator, zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca odbycia się szkolenia, przy czym miejscowość odbycia się kursu pozostanie bez zmian – Warszawa.
W wypadku zmiany miejsca odbycia się szkolenia lub instruktora organizator musi poinformować kursantów drogą mailową o wszelkich zmianach.

§ 10

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

§ 11

Faktury końcowe są wystawiane przez organizatora po zakończeniu kursu, z datą ostatniego dnia kursu (z datą wykonania usługi) i przesyłane mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na podstawie NIPu podanego w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy wraz z NIPem, na podstawie, którego wystawiana jest fv, kursant powinien wysłać na adres kursy@fizjosystem.com najpóźniej w dniu uiszczenia zaliczki za szkolenie.

§ 12

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.

§ 13

Osoba zgłaszająca wysyłając formularz na adres kursy@fizjosystem.com jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swojego wizerunku w celach marketingowych.