REGULAMIN

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ:

§ 1

 1. Zgłoszenie na kurs odbywa się przy pomocy formularza on-line znajdującego się na stronie https://www.fizjosystem-szkolenia.pl/kursy/ przy konkretnie wybranym kursie.
 2. Przesłany formularz jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez prowadzącego kurs oraz organizatora w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usługi. Kursant wyraża tym samym zgodę na przesyłanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w tym na podany adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda w postaci akceptacji regulaminu (wysłaniu zgłoszenia). Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, przedmioty przetwarzające oraz administrator. Kursant ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Kursant ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu, przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny tj. do czasu wykonania umowy/usługi lub do ew. odwołania zgody lub przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń lub też w zakresie niezbędnym dla prowadzenia rachunkowości.
 3. Po wysłaniu zgłoszenia kursant otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą zaproszenie na wybrany kurs. W zaproszeniu znajdują się wszelkie informacje dotyczące organizacji kursu takie jak: nazwa kursu, informacje na temat instruktora, termin i miejsce odbycia się kursu, plan kursu, informacja kto może przystąpić do kursu, cena, wysokość zadatku, termin wpłaty II raty, dane dotyczące przelewu oraz dane organizatora.
 4. W celu zakwalifikowania się na kurs należy uiścić zadatek. Po zaksięgowaniu środków kursant otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą informacje o zakwalifikowaniu się na kurs oraz o terminie wpłaty II raty.
 5. Wyjątek stanowi kurs z diagnostyki obrazowej gdzie w celu zakwalifikowania się na kurs niezbędna jest wpłata całej kwoty za kurs. Kwota ta jest bezzwrotna.
 6. W przypadku rezygnacji z kursu zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Zadatek lub wpłata opisana w ust. 4 podlegają zwrotowi tylko w przypadku otrzymania przez kursanta od organizatora informacji o braku możliwości uczestnictwa w kursie z powodu zbyt dużej ilości zgłoszeń.
 8. W wyjątkowych, uzasadnionych okolicznościach po pozytywnej decyzji organizatora istnieje możliwość po uprzednim wskazaniu osoby zastępczej zmiany przez kursanta terminu kursu na inną edycję. W przypadku wskazania osoby zastępczej wpłacone przez kursanta środki rozliczane są na na jego korzyść, po uprzedni zaksięgowaniu środków wpłaconych przez osobę zastępczą.
 9. Poza wyżej wymienionymi wypadkami, nie ma możliwości zwrotu dokonanych wpłat, wyjątkiem jest odwołanie kursu (patrz 4).

 

§ 2

 1. Po wpłaceniu całej kwoty za kurs (zaksięgowania wpłaty na koncie organizatora) oraz przesłaniu wymaganych dokumentów uprawniających do przystąpienia do kursu zgłaszający zostanie wpisany na listę uczestników i otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zaksięgowania wpłaty.
 2. Po zamknięciu listy kursantów istnieje możliwość wpisania potencjalnego kandydata na listę rezerwową, a w przypadku rezygnacji lub też skreślenia którejś z osób zakwalifikowanych – zakwalifikowania na listę kursantów.

 

§ 3

 1. Niedotrzymanie terminów wpłat, bądź nieprzesłanie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z kursu i skutkuje skreśleniem z listy uczestników. W takim przypadku wszelkie wpłacone do tej pory kwoty (w tym zadatek) nie podlegają zwrotowi.
 2. Wpłacone kwoty nie podlegają również zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania lub po wpłaceniu drugiej raty lecz po upływie 30 dni do rozpoczęcia kursu.

§ 4

 1. Organizator ma prawo odwołać lub przełożyć termin kursu na 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony kursantów.
 2. W przypadku zdarzeń losowych (np. choroba prowadzącego kurs, wypadek, awarie uniemożliwiające korzystanie z sali szkoleniowej) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, organizator ma prawo odwołać kurs lub przełożyć termin kursu bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników.
 3. W przypadku odwołania lub przełożenia terminu kursu, wysyłana jest drogą mailową do uczestnika informacja dotycząca tego faktu. Następnie uczestnik wybiera formę rozliczenia z organizatorem (możliwy zwrot wpłaty lub przeniesienie wpłaty na nowy termin tego samego kursu). Kursant zobligowany jest poinformować drogą mailową organizatora o sposobie rozliczenia.
 4. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez uczestników, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca kursu czy płatności związane z zakwaterowaniem).
 5. Organizator może zmienić miejsce odbycia się kursu przy czym miejscowość odbycia kursu pozostanie bez zmian, jak również w uzasadnionych okolicznościach organizator ma prawo do zmiany instruktora zachowując przy tym dotychczasowy format kursu. O w.w. zmianach dotyczących kursu kursant zostanie poinformowany drogą mailową.
 6. Organizator, zmieniając instruktora lub miejsce odbycia się kursu nie ponosi finansowej ani żadnej innej odpowiedzialności za poniesione przez kursantów koszty związane z podróżą i rezerwacjami poczynionymi przez kursantów, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca kursu czy płatności związane z zakwaterowaniem). W takim przypadku kursant nie może żądać zwrotu wpłaconych do tej pory kwot.
 7. Gdy zadatek jest zwracany kursantowi w sytuacjach opisanych w umowie, kursant nie może żądać jego zwrotu w podwójnej wysokości a jedynie w wysokości w jakiej został wpłacony.
 8. Faktury wystawiane są na podstawie NIPu podanego w formularzu. Data wystawienia faktury końcowej jest datą zakończenia usługi czyli fv są wystawiane z datą ostatniego dnia kursu i przesyłane mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na podstawie NIPu podanego w formularzu zgłoszeniowym przez stronę www.
 9. Od 1 stycznia 2020r. faktury wystawiane są wyłącznie na podstawie NIPu wpisanego w formularz zgłoszeniowy. Przekazanie numeru NIP po zaksięgowaniu zadatku będzie skutkowało brakiem możliwości wystawienia faktury na firmę.
 10. Kursantów, którzy pozyskują środki z różnych dofinansowań typu Krajowy Fundusz Szkoleniowy czy Biuro Usług Rozwojowych, obowiązują te same zasady dotyczące wpłat.

 

§ 5

 1. Uczestnik kursu wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć i filmów zrobionych podczas kursu w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie www.fizjosystem-szkolenia.pl i w materiałach marketingowych organizatora i prowadzącego kurs.
 2. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu kursu przez kursantów, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego kurs oraz organizatora. Zakazane jest rozpowszechnianie treści, przebiegu kursu oraz materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie.
 3. W przypadku naruszenia ust. 2 kursant zapłaci organizatorowi karę umowną w wysokości 100.000,00 zł (stu tysięcy złoty) za każde naruszenie. Organizator może dochodzić odszkodowania przewyższającego karę umowną.

 

§ 6

 1. W ramach ceny kursu organizator zapewnia udział w kursie, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo oraz w przerwach między wykładami poczęstunek.
 2. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania kursu.
 3. Prowadzący kurs ma prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty kursu nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się do prowadzącego kurs od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.

 

§ 7

 1. Kursant jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia kursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu kursu, w trakcie i po zakończeniu kursu.

 

§ 8

 1. Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie:
  – istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów).
 2. Kursanci biorą udział w kursach na własną odpowiedzialność (również w przypadku zatajenia przed organizatorem i prowadzącym kurs uszczerbków i problemów zdrowotnych).

 

§ 9

 1. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla organizatora.
 2. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.

 

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek