Terapia stawów skroniowo- żuchwowych TMJ

dr Valerio Palmerini PT, PhD

Kurs ma na celu przedstawienie narzędzi i programu fizjoterapii regionu ustno-twarzowego dla kontrolowania bólu oraz dyskomfortu, działając ku redukcji napięcia mięśniowego, poprawy parametrów kinetycznych oraz usprawnienia funkcji stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) poprzez:

 • poprawę komponentów posturalnych czaszkowo-szyjno-żuchwowych
 • wydłużenie i normalizację mięśni układu żucia
 • zwiększenie mobilności żuchwowej, siły mięśniowej oraz stymulację propriocepcji

 

Dodatkową kwestią często podnoszoną przy pomocy licznych dowodów jest to, że podejście fizjoterapii musi zawierać kognitywną ocenę psychologiczną pacjenta oraz rehabilitację w zakresie jego zachowania.

 

Podczas tego 4-dniowego kursu, ponad 70% godzin zajęciowych będzie poświęcone na praktykę poprzez:

 • Wykonanie oceny technicznej zgodnie z Kryteriami Diagnostycznymi dla Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej, prawidłowej i uznawanej na całym świecie procedury dla oceny Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej oraz klasyfikacji bólów głowy według Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy.
 • Przeprowadzenie technik terapii manualnej w celu rehabilitacji stawu skroniowo-żuchwowego zgodnie z metodami sugerowanymi przez Amerykańską Akademię Bólu Ustno-twarzowego, popartymi literaturą naukową z tej dziedziny.
 • Prowadzenie pacjentów w przypadku Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej oraz rozpoznawanie jej możliwego wpływu na posturę pacjenta.

Podczas pierwszego dnia kursu objaśnimy anatomię stawu skroniowo-żuchwowego oraz jego biomechanikę i patofizjologię. Szczególną uwagę zwrócimy na dwa najczęstsze przypadki dolegliwości: przesunięcie krążka dyskowego z redukcją oraz bez. Zaprezentowane zostaną również fundamentalne połączenia z kręgosłupem szyjnym oraz wzajemne wpływy i związki. Dzień drugi poświęcony jest czaszce oraz najczęściej pojawiającym się przy Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej objawie – bólu głowy, z jednoczesnym rozróżnieniu jego rozmaitych typów.

 

 

Po ukończeniu kursu, jego uczestnicy będą potrafili dostrzec i uchwycić Dysfunkcję Skroniowo-Żuchwową, wiedząc jak odróżnić sytuację normalną od stanu patologicznego, przy użyciu międzynarodowych standardów, takich jak Kryteria Diagnostyczne.

 

Kursanci będą w stanie rozpoznać pacjenta z dysfunkcją czaszkowo-szyjną, oraz zidentyfikować możliwe patologie stawu skroniowo-żuchwowego jak i ich potencjalny wpływ na posturę pacjenta oraz na jego stan psychoemocjonalny.

 

Całość będzie uzupełniona poprzez prawidłowe i uznane schematy podejmowania decyzji oraz harmonogramy, postępowanie przy użyciu właściwej i poprawnej nomenklatury oraz znajomość modelu prognostycznego.

 

Wraz z wieloma narzędziami zapewnionymi dla poprawnego rozumowania klinicznego i diagnostycznego, uczestnicy zaplanują też rehabilitację stawu skroniowo-żuchwowego poprzez terapię stawową oraz mięśniowo-powięziową; nauczą się oni technik mobilizacji ustno-twarzowej oraz szyjnej, użytecznych w podejściu do pacjenta oraz leczeniu Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej, podążając za wytycznymi stawianymi przez Amerykańską Akademię Bólu Ustno-twarzowego.

Kursanci nauczą się technik pomocy terapeutycznej oraz edukowania pacjenta, w ten sposób będą mogli zalecić pacjentom określony i adekwatny dla nich program samodzielnych ćwiczeń domowych.

 

Uczestnicy poznają główne typy bólu głowy, a w przypadku bólu w którym określa się jego komponent, uczestnicy nauczą się technik fizjoterapii oraz technik terapii manualnej według Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy, w celu podejścia terapeutycznego do pacjentów ze skroniowo-żuchwowym bólem głowy, bólem szyjnopochodnym głowy, migreną oraz napięciowym bólem głowy.

 

Zdobędą oni wszystkie teoretyczne i praktyczne narzędzia niezbędne i nieodzwone w celu umożliwienia uczestnikom zintegrowanie oraz współdziałanie w prawidłowym otoczeniu wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów (dentystów, logopedów, neurologów, ortodontów), co jest konieczne, biorąc pod uwagę wieloczynnikową naturę Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej.

Staw skroniowo-żuchwowy jest z pewnością jednym z najbardziej złożonych stawów ludzkiego ciała: poza swą unikalną strukturą, związany jest z czaszką i kręgosłupem szyjnym poprzez powiązania  anatomiczne, funkcjonalne oraz nerwowo-naczyniowe. Powiązania te są bardzo ścisłe i stanowią one nieodzowną część do postawienia poprawnej diagnozy, sam staw natomiast powinien być postrzegany jako samodzielna jednostka funkcjonalna, zdefiniowana jako układ czaszkowo-szyjno-żuchwowy.

 

Układ czaszkowo-szyjno-żuchwowy zawiera w sobie więcej czynników determinujących, pomagających w utrzymywaniu go  w równowadze i kompensować jakiekolwiek nierównowagi, spowodowane czynnikami zewnętrznymi lub zaburzeniami wewnętrznymi. Jeśli jeden bądź więcej części składowych układu są zaburzone, pozostałe będą działać w kierunku odnalezienia możliwych modyfikacji i określenia nowego punktu równowagi. Moment w którym zdolność adaptacji ograniczeń układu jest przekroczona, możliwe jest powstanie Dysfunkcji (zaburzenia) Skroniowo-Żuchwowego (DSZ). Ze względu na DSZ pojawiać się mogą związane z nią dźwięki bądź odgłosy (krepitacje) stawu, szczęki, skroniowe bóle głowy, ból może rozchodzić sie na twarz jak i szyję, choć nie tylko, jako że może być rezultatem uczucia zawrotów głowy oraz dzwonienia w uszach.

 

Większość autorów zgadza się określając te dysfunkcje jako część wieloczynnikowej etiologii, jednocześnie uznając istotność systemicznych elementów, związanych z okluzją, kwestiami psychologiczno-emocjonalnymi, para-posturalnymi, jak i również czynnikami natury funkcjonalnej, traumatycznej i hormonalnej.

 

Porównanie incydentalnego pojedynczego czynnika względem innych, zmienia się w od przypadku do przypadku, a powstanie oraz początkowe stadium choroby zależy od indywidualnej tolerancji oraz zdolności adaptacyjnych tkanek danej osoby.

 

Według szacunków ze Stanów Zjednoczonych, około 12% populacji USA cierpi na Dysfunkcje Skroniowo-Żuchwowe, przy czym problemy częściej występują u kobiet – w proporcji aż 8 do 1 w porównaniu do populacji mężczyzn.

Instruktor


dr Valerio Palmerini PT, PhD

Valerio Palmerini ukończył fizjoterapię na Rzymskim Universytecie Sapienza, przedmiotem jego pracy dyplomowej  z 2006 roku ..

czytaj więcej

Cena

 3000 zł
cena za całość kursu

Terminy:

XX edycja:

 • moduł I: 21-22.09.2024r.
 • moduł II: 26-27.10.2024r.

Miejsce

Warszawa,

 

Prawidłowe przemieszczenie dysku i praca TMJ

Zespół TMD (zespół ciasnoty przedniej) TMJ

Przednie przemieszczenie dysku z redukcją TMJ

Plan kursu

I MODUŁ

Dzień 1:
Anatomia, fizjologia oraz patologia stawu skroniowo-żuchwowego:

 • definicja zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz epidemiologia,
 • mięśnie i więzadła stawu skroniowo-żuchwowego
 • nerwy twarzoczaszki
 • język: anatomia oraz funkcja
 • kinetyka stawu skroniowo-żuchwowego
 • klasyfikacja zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego
 • dysfunkcja biomechaniczna: wysunięcie przednie dysku (z oraz bez redukcji), zwichnięcie

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

 • ocena oraz rehabilitacja stawówOcena i palpacja według  kryteriów diagnostycznych zaburzeń skroniowo-żuchwowych oś I
 • drzewo decyzyjne dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych
 • mobilizacja stawu skroniowo-żuchwowego, ślizg przedni, ślizg boczny
 • ćwiczenia stawowe i proprioceptywne

Rola zgryzu w zaburzeniach skroniowo-żuchwowych

 • determinanty zgryzu
 • zgryz funkcjonalny i dysfunkcyjny
 • zgryz oraz współpraca z gnatologiem

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

Leczenie mięśniowo-powięziowe

 • mięśniowo-powięziowe uwolnienie mięśnia żwacza, dwubrzuścowego, mięśnia gnykowego
 • manipulacja powięziowa
 • punkty spustowe stawu skroniowo-żuchwowego

Kiedy i w jaki sposób zaburzenia skroniowo-żuchwowe wpływają na posturę

Dzień 2:
Praktyka: Podsumowanie poprzedniego dnia

Ból głowy i zaburzenia skroniowo-żuchwowe, cz. II

 • typy bólu głowy: napięciowy ból głowy, klasterowy ból głowy
 • zawroty głowy, dzwonienie w uszach: czy zaburzenia skroniowo-żuchwowe mogą odgrywać rolę?

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych według EPM/EBM

 • rehabilitacja szyjno-czaszkowa
 • ocena i palpacja bólu głowy według IFOMPT, część II
 • techniki – podniebienie
 • kinezjotaping - twarzoczaszka
 • rehabilitacja przy zawrotach głowy

Wzrok i zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego (teoria i praktyka)

 • korelacja EBM funkcji ocznej i jednostek czaszkowo-szyjno-żuchwowych
 • receptory wzrokowe i ich neurofizjologiczne połączenia
 • symptomy i adaptacja wzrokowo-posturalna
 • zarys wizualnej rehabilitacji komorowo-szyjne

Praktyka: Powtórka i plan ćwiczeń domowych

Podsumowanie zajęć

II MODUŁ

Dzień 1:
Ćwiczenia: Powtórka z teorii i  technik; dyskusja na temat przypadków klinicznych:

Mięśnie głosu oraz gardłowo-twarzowe (twarzoczaszki)

 • normalne przełykanie, nietypowe przełykanie,
 • gardło, krtań, mięśnie kości gnykowej,
 • głos, oddychanie i postury

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

Terapia mięśniowo-funkcjonalna

 • mięśnie gardłowo-twarzowe, funkcja i język
 • ćwiczenia mięśniowo-funkcjonalne oraz językowe
 • ćwiczenia i leczenie foniatryczne
 • rehabilitacja nietypowego przełykania

Nerwy gardłowo-twarzowe

 • nerw trójdzielny
 • nerw twarzowy
 • odruchy n. trójdzielnego

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

 • leczenie czaszkowo-twarzowe
 • rehabilitacja nerwu twarzowego: znaczenie odbudowy ekspresji twarzowej
 • neurodynamika czaszkowo-szyjna, część II
 • manipulacja powięziowa, część II

Kryteria diagnostyczne zaburzeń skroniowo-żuchwowych oś II

 • pacjent z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi: jaki wpływ?
 • PHQ 9, JFLS 20, TSK: jakie to testy i co mają mierzyć?
 • porównanie tabeli

Dzień 2:
Praktyka: Podsumowanie poprzedniego dnia

Górne odcinki kręgosłupa szyjnego i staw skroniowo-żuchwowy

 • kąt czaszkowo-szyjny i jego funkcjonalne znaczenie dla stawu skroniowo-żuchwowego
 • C0-C1-C2 oraz staw skroniowo-żuchwowy: wzajemny wpływ

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

Rehabilitacja czaszkowo-szyjna

 • ocena i palpacja kręgosłupa szyjnego według  IFOMPT
 • uwolnienie podpotyliczne
 • neurodynamika czaszkowo-szyjna, część I
 • test zgięcia rotacji

Ból głowy i zaburzenia skroniowo-żuchwowe

 • czym jest migrena, napięciowy ból głowy i szyjnopochodny ból głowy
 • rola terapeuty manualnego

Praktyka: Terapia manualna czaszki i twarzoczaszki

 • techniki czaszkowej kompresji i dekompresji
 • techniki uwolnienia twarzoczaszki

Edukacja i poradnictwo dla pacjenta z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi

 • program ćwiczeń domowych

Zakończenie kursu

Godzinowy plan kursu (obydwa moduły):

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy oraz studentów tych kierunków
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

  Zapisz się na kurs:


  Cenimy państwa prywatność
  Ustawienia ciastek
  Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
  Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek
  Dostosuj ustawienia
  „Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
  Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
  Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
  Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
  Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

  Brak plików cookies.

  Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

  Brak plików cookies.

  Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
  Ustawienia ciastek