Terapia stawów skroniowo- żuchwowych TMJ

dr Valerio Palmerini PT, PhD

Kurs ma na celu przedstawienie narzędzi i programu fizjoterapii regionu ustno-twarzowego dla kontrolowania bólu oraz dyskomfortu, działając ku redukcji napięcia mięśniowego, poprawy parametrów kinetycznych oraz usprawnienia funkcji stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) poprzez:

 • poprawę komponentów posturalnych czaszkowo-szyjno-żuchwowych
 • wydłużenie i normalizację mięśni układu żucia
 • zwiększenie mobilności żuchwowej, siły mięśniowej oraz stymulację propriocepcji

 

Dodatkową kwestią często podnoszoną przy pomocy licznych dowodów jest to, że podejście fizjoterapii musi zawierać kognitywną ocenę psychologiczną pacjenta oraz rehabilitację w zakresie jego zachowania.

 

Podczas tego 4-dniowego kursu, ponad 70% godzin zajęciowych będzie poświęcone na praktykę poprzez:

 • Wykonanie oceny technicznej zgodnie z Kryteriami Diagnostycznymi dla Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej, prawidłowej i uznawanej na całym świecie procedury dla oceny Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej oraz klasyfikacji bólów głowy według Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy.
 • Przeprowadzenie technik terapii manualnej w celu rehabilitacji stawu skroniowo-żuchwowego zgodnie z metodami sugerowanymi przez Amerykańską Akademię Bólu Ustno-twarzowego, popartymi literaturą naukową z tej dziedziny.
 • Prowadzenie pacjentów w przypadku Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej oraz rozpoznawanie jej możliwego wpływu na posturę pacjenta.

Podczas pierwszego dnia kursu objaśnimy anatomię stawu skroniowo-żuchwowego oraz jego biomechanikę i patofizjologię. Szczególną uwagę zwrócimy na dwa najczęstsze przypadki dolegliwości: przesunięcie krążka dyskowego z redukcją oraz bez. Zaprezentowane zostaną również fundamentalne połączenia z kręgosłupem szyjnym oraz wzajemne wpływy i związki. Dzień drugi poświęcony jest czaszce oraz najczęściej pojawiającym się przy Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej objawie – bólu głowy, z jednoczesnym rozróżnieniu jego rozmaitych typów.

 

 

Po ukończeniu kursu, jego uczestnicy będą potrafili dostrzec i uchwycić Dysfunkcję Skroniowo-Żuchwową, wiedząc jak odróżnić sytuację normalną od stanu patologicznego, przy użyciu międzynarodowych standardów, takich jak Kryteria Diagnostyczne.

 

Kursanci będą w stanie rozpoznać pacjenta z dysfunkcją czaszkowo-szyjną, oraz zidentyfikować możliwe patologie stawu skroniowo-żuchwowego jak i ich potencjalny wpływ na posturę pacjenta oraz na jego stan psychoemocjonalny.

 

Całość będzie uzupełniona poprzez prawidłowe i uznane schematy podejmowania decyzji oraz harmonogramy, postępowanie przy użyciu właściwej i poprawnej nomenklatury oraz znajomość modelu prognostycznego.

 

Wraz z wieloma narzędziami zapewnionymi dla poprawnego rozumowania klinicznego i diagnostycznego, uczestnicy zaplanują też rehabilitację stawu skroniowo-żuchwowego poprzez terapię stawową oraz mięśniowo-powięziową; nauczą się oni technik mobilizacji ustno-twarzowej oraz szyjnej, użytecznych w podejściu do pacjenta oraz leczeniu Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej, podążając za wytycznymi stawianymi przez Amerykańską Akademię Bólu Ustno-twarzowego.

Kursanci nauczą się technik pomocy terapeutycznej oraz edukowania pacjenta, w ten sposób będą mogli zalecić pacjentom określony i adekwatny dla nich program samodzielnych ćwiczeń domowych.

 

Uczestnicy poznają główne typy bólu głowy, a w przypadku bólu w którym określa się jego komponent, uczestnicy nauczą się technik fizjoterapii oraz technik terapii manualnej według Międzynarodowego Towarzystwa Bólu Głowy, w celu podejścia terapeutycznego do pacjentów ze skroniowo-żuchwowym bólem głowy, bólem szyjnopochodnym głowy, migreną oraz napięciowym bólem głowy.

 

Zdobędą oni wszystkie teoretyczne i praktyczne narzędzia niezbędne i nieodzwone w celu umożliwienia uczestnikom zintegrowanie oraz współdziałanie w prawidłowym otoczeniu wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów (dentystów, logopedów, neurologów, ortodontów), co jest konieczne, biorąc pod uwagę wieloczynnikową naturę Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej.

Staw skroniowo-żuchwowy jest z pewnością jednym z najbardziej złożonych stawów ludzkiego ciała: poza swą unikalną strukturą, związany jest z czaszką i kręgosłupem szyjnym poprzez powiązania  anatomiczne, funkcjonalne oraz nerwowo-naczyniowe. Powiązania te są bardzo ścisłe i stanowią one nieodzowną część do postawienia poprawnej diagnozy, sam staw natomiast powinien być postrzegany jako samodzielna jednostka funkcjonalna, zdefiniowana jako układ czaszkowo-szyjno-żuchwowy.

 

Układ czaszkowo-szyjno-żuchwowy zawiera w sobie więcej czynników determinujących, pomagających w utrzymywaniu go  w równowadze i kompensować jakiekolwiek nierównowagi, spowodowane czynnikami zewnętrznymi lub zaburzeniami wewnętrznymi. Jeśli jeden bądź więcej części składowych układu są zaburzone, pozostałe będą działać w kierunku odnalezienia możliwych modyfikacji i określenia nowego punktu równowagi. Moment w którym zdolność adaptacji ograniczeń układu jest przekroczona, możliwe jest powstanie Dysfunkcji (zaburzenia) Skroniowo-Żuchwowego (DSZ). Ze względu na DSZ pojawiać się mogą związane z nią dźwięki bądź odgłosy (krepitacje) stawu, szczęki, skroniowe bóle głowy, ból może rozchodzić sie na twarz jak i szyję, choć nie tylko, jako że może być rezultatem uczucia zawrotów głowy oraz dzwonienia w uszach.

 

Większość autorów zgadza się określając te dysfunkcje jako część wieloczynnikowej etiologii, jednocześnie uznając istotność systemicznych elementów, związanych z okluzją, kwestiami psychologiczno-emocjonalnymi, para-posturalnymi, jak i również czynnikami natury funkcjonalnej, traumatycznej i hormonalnej.

 

Porównanie incydentalnego pojedynczego czynnika względem innych, zmienia się w od przypadku do przypadku, a powstanie oraz początkowe stadium choroby zależy od indywidualnej tolerancji oraz zdolności adaptacyjnych tkanek danej osoby.

 

Według szacunków ze Stanów Zjednoczonych, około 12% populacji USA cierpi na Dysfunkcje Skroniowo-Żuchwowe, przy czym problemy częściej występują u kobiet – w proporcji aż 8 do 1 w porównaniu do populacji mężczyzn.

Instruktor


dr Valerio Palmerini PT, PhD

Valerio Palmerini ukończył fizjoterapię na Rzymskim Universytecie Sapienza, przedmiotem jego pracy dyplomowej  z 2006 roku ..

czytaj więcej

Cena

 2600 zł
cena za całość kursu

Terminy:

XVIII edycja: (brak wolnych miejsc)

 • moduł I: 24-25.02.2024r.
 • moduł II: 20-21.04.2024r.

 

XIX edycja:

 • moduł I: 11-12.05.2024r.
 • moduł II: - 15-16.06.2024r.

Miejsce

Warszawa,

 

Prawidłowe przemieszczenie dysku i praca TMJ

Zespół TMD (zespół ciasnoty przedniej) TMJ

Przednie przemieszczenie dysku z redukcją TMJ

Plan kursu

I MODUŁ

Dzień 1:
Anatomia, fizjologia oraz patologia stawu skroniowo-żuchwowego:

 • definicja zaburzeń skroniowo-żuchwowych oraz epidemiologia,
 • mięśnie i więzadła stawu skroniowo-żuchwowego
 • nerwy twarzoczaszki
 • język: anatomia oraz funkcja
 • kinetyka stawu skroniowo-żuchwowego
 • klasyfikacja zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego
 • dysfunkcja biomechaniczna: wysunięcie przednie dysku (z oraz bez redukcji), zwichnięcie

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

 • ocena oraz rehabilitacja stawówOcena i palpacja według  kryteriów diagnostycznych zaburzeń skroniowo-żuchwowych oś I
 • drzewo decyzyjne dla zaburzeń skroniowo-żuchwowych
 • mobilizacja stawu skroniowo-żuchwowego, ślizg przedni, ślizg boczny
 • ćwiczenia stawowe i proprioceptywne

Rola zgryzu w zaburzeniach skroniowo-żuchwowych

 • determinanty zgryzu
 • zgryz funkcjonalny i dysfunkcyjny
 • zgryz oraz współpraca z gnatologiem

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

Leczenie mięśniowo-powięziowe

 • mięśniowo-powięziowe uwolnienie mięśnia żwacza, dwubrzuścowego, mięśnia gnykowego
 • manipulacja powięziowa
 • punkty spustowe stawu skroniowo-żuchwowego

Kiedy i w jaki sposób zaburzenia skroniowo-żuchwowe wpływają na posturę

Dzień 2:
Praktyka: Podsumowanie poprzedniego dnia

Ból głowy i zaburzenia skroniowo-żuchwowe, cz. II

 • typy bólu głowy: napięciowy ból głowy, klasterowy ból głowy
 • zawroty głowy, dzwonienie w uszach: czy zaburzenia skroniowo-żuchwowe mogą odgrywać rolę?

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych według EPM/EBM

 • rehabilitacja szyjno-czaszkowa
 • ocena i palpacja bólu głowy według IFOMPT, część II
 • techniki – podniebienie
 • kinezjotaping - twarzoczaszka
 • rehabilitacja przy zawrotach głowy

Wzrok i zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego (teoria i praktyka)

 • korelacja EBM funkcji ocznej i jednostek czaszkowo-szyjno-żuchwowych
 • receptory wzrokowe i ich neurofizjologiczne połączenia
 • symptomy i adaptacja wzrokowo-posturalna
 • zarys wizualnej rehabilitacji komorowo-szyjne

Praktyka: Powtórka i plan ćwiczeń domowych

Podsumowanie zajęć

II MODUŁ

Dzień 1:
Ćwiczenia: Powtórka z teorii i  technik; dyskusja na temat przypadków klinicznych:

Mięśnie głosu oraz gardłowo-twarzowe (twarzoczaszki)

 • normalne przełykanie, nietypowe przełykanie,
 • gardło, krtań, mięśnie kości gnykowej,
 • głos, oddychanie i postury

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

Terapia mięśniowo-funkcjonalna

 • mięśnie gardłowo-twarzowe, funkcja i język
 • ćwiczenia mięśniowo-funkcjonalne oraz językowe
 • ćwiczenia i leczenie foniatryczne
 • rehabilitacja nietypowego przełykania

Nerwy gardłowo-twarzowe

 • nerw trójdzielny
 • nerw twarzowy
 • odruchy n. trójdzielnego

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

 • leczenie czaszkowo-twarzowe
 • rehabilitacja nerwu twarzowego: znaczenie odbudowy ekspresji twarzowej
 • neurodynamika czaszkowo-szyjna, część II
 • manipulacja powięziowa, część II

Kryteria diagnostyczne zaburzeń skroniowo-żuchwowych oś II

 • pacjent z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi: jaki wpływ?
 • PHQ 9, JFLS 20, TSK: jakie to testy i co mają mierzyć?
 • porównanie tabeli

Dzień 2:
Praktyka: Podsumowanie poprzedniego dnia

Górne odcinki kręgosłupa szyjnego i staw skroniowo-żuchwowy

 • kąt czaszkowo-szyjny i jego funkcjonalne znaczenie dla stawu skroniowo-żuchwowego
 • C0-C1-C2 oraz staw skroniowo-żuchwowy: wzajemny wpływ

Praktyka: Rehabilitacja zaburzeń skroniowo-żuchwowych, według EPM/EBM

Rehabilitacja czaszkowo-szyjna

 • ocena i palpacja kręgosłupa szyjnego według  IFOMPT
 • uwolnienie podpotyliczne
 • neurodynamika czaszkowo-szyjna, część I
 • test zgięcia rotacji

Ból głowy i zaburzenia skroniowo-żuchwowe

 • czym jest migrena, napięciowy ból głowy i szyjnopochodny ból głowy
 • rola terapeuty manualnego

Praktyka: Terapia manualna czaszki i twarzoczaszki

 • techniki czaszkowej kompresji i dekompresji
 • techniki uwolnienia twarzoczaszki

Edukacja i poradnictwo dla pacjenta z zaburzeniami skroniowo-żuchwowymi

 • program ćwiczeń domowych

Zakończenie kursu

Godzinowy plan kursu (obydwa moduły):

 • I dzień: 9.00-17.00
 • II dzień: 9.00-17.00
Szkolenie adresowane jest dla osteopatów, fizjoterapeutów, terapeutów manualnych i lekarzy oraz studentów tych kierunków
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem na język polski.

  Zapisz się na kurs: